(13) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld en de inname van Eembrugge in het Sticht.
 
Utrecht is door Maarten van Rossum zonder slag of stoot ingenomen.....en zelfs Amersfoort in de regel op de hand van de Bisschoppen spant ditmaal met de oproerige hoofdstad Utrecht samen......Slechts weinig edelen blijven den Bisschop in zijn ballingschap trouw daaronder behoort de fiere heer Jacob van Zuylen van Nijevelt......
De ongelukkige kerkvorst stelt hem aan tot kastelein (slotheer) van het Huis ter Eem........met de opdracht om ´s Bisschops vijanden zooveel mogelijk afbreuk te doen......
 
 
Met vurige ijver voldoet de nieuwe slotheer aan die opdracht.....hij houdt razzia´s op hen....hij overvalt ze en berooft ze van hun goederen.....De Amersfootsche stadsregeering stuurt aan heer Jacob een dreigbrief om hem aan te manen zijn drijfjacht te staken......
Echter deze wist van geen ophouden......tijd voor de stadsregeering om hertog Karel van Gelre´s  hulp in te roepen.....

 
Maarten van Rossum moest  Eembrugge maar eens komen ontzetten.....
Het was op 18 nov. 1527 dat Maarten van Rossum met zijn kleine troepenmacht Eemland naderde.....door de veelvuldige regens was de poldergrond rondom het kasteel zoo drassig geworden, dat erop zulk een moerassige grond geen geschut geplant kon worden.....
De kansen voor het kasteel schenen dus gunstig te staan......Dat zag de Geldersche aanvoerder zelf ook in en daarom wilde hij een list te baat nemen.....
Hij zond nl. eenige mannen als voorgewende deserteurs naar het landt van Baerne (Baarn, mijn geboorteplaats) die daar luide moesten verkondigen dat de Gelderschen met een reusachtig leger naderden ......met zooveel geschut......dat het Huis ter Eem in een paar uur plat geschoten zou zijn.....terwijl allen die er in waren onherroepelijk om ´t leven zouden gebracht worden....
De Baarnsche vrouwen zouden er goed aan doen om ´haer mans daer vanadaen te halen´......

Waarlijk.....de listige Maarten van Rossum heeft niet te vergeefs op de huwelijksliefde der Baarnsche vrouwen gerekend.....
De vrouwen liepen naar het Huis ter Eem  en riepen daar haar mannen toe....´dat sy ingeval sy ghesont ende in levende lyve by hun wyven ende kinderen wilden wesen´ zij het slot onmiddelijk moesten verlaten.....
Ondertusschen was Maarten met zijn krijgsmacht bij de ´dyck van Baeren´ gekomen.....om de bezetting van het kasteel schrik aan te jagen.....Inderdaad bezweek de kastelein voor die drang....ofschoon hij zich wel had kunnen verdedigen.....zonder slag of stoot gaf hij dus het kasteel aan den ´geweldenaar´ Maarten van Rossum over.....die daar de gehele winter bleef......
 
 
Als jongetje heb ik hier samen met mijn vader op de restanten van het Slot (foto) jaren......koeien gemolken en het moet toen geweest zijn dat de geest van Maarten van Rossum in mij is gevaren.........
 
Nu ziet het land er zo uit......Eembrugge bij Baarn........aan de rivier de Eem toegangsader voor Amersfoort en uitstromend in de ´Zuiderzee´.....met mijn panda.......
 
 
 
verder, aflevering 14 terug, aflevering 12